wtorek, 28 marca 2023

Zaksięgowanie odchyleń

W przypadku prowadzenia ewidencji magazynowej towarów lub wyrobów gotowych w stałych cenach ewidencyjnych, ich wartoś na podstawie dowodów potwierdzających wydanie sprzedanych towarów lub produktów księguje się na kontach odpowiednio 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)” lub 70-1 „Koszt sprzedanych produktów”. Na koniec miesiąca rozlicza się odchylenia od tych cen przypadające na sprzedane towary lub produkty. Korygują one odpowiednio koszty sprzedanych towarów, ujmowane na koncie 73-1, lub wartość sprzedanych produktów, ewidencjonowaną na koncie 70-1. Również w sytuacji, gdy produkty (usługi) ujmowane są w księgach według kosztu wytworzenia, ich wartość odnosi się na konto 70-1 po zakończeniu każdego miesiąca i ustaleniu kosztu wytworzenia składającego się na sprzedane produkty (usługi).

poniedziałek, 27 marca 2023

Zmiana stawki wynagrodzenia młodocianych

Zmiana stawki wynagrodzenia młodocianych w nadchodzących trzech miesiącach.

sobota, 25 marca 2023

VAT

Podatnik świadczy tylko usługi taksówkowe rozliczane ryczałtowo - art.114 ustawy o VAT składa VAT-12.

VAT8 Nievatowiec od WNT

Przedsiębiorca, który nie jest czynnym podatnikiem VAT, może dokonać wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru (WNT). Obowiązek nievatowca co do rejestracji na potrzeby WNT powstaje w chwili przekroczenia limitu nabycia powyżej 50 000 zł. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z przedmiotowego zwolnienia z VAT lub ze względu na wysokość obrotów do 200 000 zł, mają prawo do tego zwolnienia. Nie stają się jednak czynnymi podatnikami VAT, a jedynie zostają wpisani do bazy przedsiębiorców dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych. Podatnicy po dokonaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów mają obowiązek złożenia deklaracji VAT-8 oraz deklaracji podsumowującej VAT UE.

poniedziałek, 20 marca 2023

Zamknięcie miesiąca

Ustawa o rachunkowości odnosi się do tego pojęcia pośrednio w art. 25 ust. 1 pkt 1, wykluczającym możliwość dokonywania poprawek w księgach rachunkowych po zamknięciu miesiąca, a także w art. 25 ust. 2, nakazującym w razie ujawnienia błędów po zamknięciu miesiąca dokonanie korekty poprzez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korektę błędnych zapisów (tylko zapisami dodatnimi albo tylko ujemnymi). Moment zamknięcia miesiąca jednostka wyznacza we własnym zakresie. Zazwyczaj granicą jest termin rozliczenia podatku dochodowego za dany miesiąc (w grupie kapitałowej czy jako oddział termin ten powinien być odpowiednio wcześniejszy)..

Zaliczka Pit 4

Kolejne zobowiązanie wobec US. Tym razem z tytułu potrąconych zaliczek na podatek dochodowy. Czy jednak zawsze należy go płacić? Czy można inaczej? Kompensatą?

Podatek dochodowy

Zaliczka na CIT za miesiąc poprzedni (dot. też zaliczki uproszczonej).