poniedziałek, 2 października 2023

ZUS ZWUA

Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do obowiązkowych lub dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń.

niedziela, 1 października 2023

Zarządzenie inwentaryzacyjne

Termin rozpoczęcia inwentaryzacji – od tej daty sporządzić należy zarządzenie inwentaryzacyjne. Plus umowa z biegłym rewidentem – jeżeli konieczne jest przeprowadzenie badania ksiąg.

Kontrola salda 130

Inwentaryzacja musi być przeprowadzona na ostatni dzień roku obrachunkowego. Salda rachunków bankowych weryfikowane są na bieżąco przy księgowaniu wyciągów bankowych (WB).

sobota, 30 września 2023

25% na FGŚP

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS może przekazywać środki na wyodrębniony rachunek bankowy w ratach. W terminie do 31 maja przekazuje kwotę, która stanowi 75% równowartości naliczonego odpisu. Pozostałą kwotę tj. brakujące 25% równowartości naliczonego odpisu pracodawca winien przekazać na wyodrębnione konto w nieprzekraczalnym terminie do 30 września danego roku.

czwartek, 28 września 2023

Zaksięgowanie odchyleń

W przypadku prowadzenia ewidencji magazynowej towarów lub wyrobów gotowych w stałych cenach ewidencyjnych, ich wartoś na podstawie dowodów potwierdzających wydanie sprzedanych towarów lub produktów księguje się na kontach odpowiednio 73-1 „Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)” lub 70-1 „Koszt sprzedanych produktów”. Na koniec miesiąca rozlicza się odchylenia od tych cen przypadające na sprzedane towary lub produkty. Korygują one odpowiednio koszty sprzedanych towarów, ujmowane na koncie 73-1, lub wartość sprzedanych produktów, ewidencjonowaną na koncie 70-1. Również w sytuacji, gdy produkty (usługi) ujmowane są w księgach według kosztu wytworzenia, ich wartość odnosi się na konto 70-1 po zakończeniu każdego miesiąca i ustaleniu kosztu wytworzenia składającego się na sprzedane produkty (usługi).

środa, 27 września 2023

Zmiana stawki wynagrodzenia młodocianych

Zmiana stawki wynagrodzenia młodocianych w nadchodzących trzech miesiącach.

poniedziałek, 25 września 2023

VAT

Podatnik świadczy tylko usługi taksówkowe rozliczane ryczałtowo - art.114 ustawy o VAT składa VAT-12.